venetië-gold mask from venice - sun -shutterstock_9339874

VISIE

 

Sterk cultureel zelfbewustzijn

Alle kunstdisciplines zijn vormen van cultureel zelfbewustzijn. In kunst wordt beeldend vorm gegeven aan bewustzijn. Dat geldt voor muziek, dans, theater, literatuur, sculptuur, multimedia, enz. enz. Cultureel zelfbewustzijn heeft volgens de theorie van professor Barend van Heusden vier vormen: zelfwaarneming (hoe voelen, horen en zien we onszelf), zelfverbeelding (vertelde, gefilmde en gespeelde verhalen), zelfbegrip (door categoriebepaling: lief of gemeen, bakker of slager, Leeuwarder of Fries) en zelfanalyse (reflectie, afstand nemen en zo verbanden tussen verschijnselen onderzoeken).

De Stichting Met Kunst Meer Mens kiest voor projecten die niet alleen gericht zijn op zelfverbeelding (dat synoniem is met ‘kunst’) maar ook de drie andere vormen omvat. Dat betekent concreet dat de Stichting geen projecten met autonome kunst zal stimuleren, wél projecten waarbij de zelfwaarneming van burgers naar een ‘hoger plan’ wordt getild via zelfverbeelding, zelfbegrip en zelfanalyse. Met als doel een versterkt cultureel zelfbewustzijn. En dat is van groot belang in een samenleving die snel aan het veranderen is. De stichting kiest voor projecten die het cultureel zelfbewustzijn vergroten om zo eigenwaarde en verbinding met de sociale omgeving te versterken.

venetië-gold mask from venice - sun -shutterstock_9339874

 

Inzet op participatieve kunst

De participatieve kunstpraktijk is gezien de transitie van de samenleving (de snel veranderende maatschappij) een medium dat effectiever is dan autonome kunst of community art. De participatieve kunstpraktijk is een vorm van artistiek onderzoek waarin kunstenaars samen met burgers op zoek gaan naar de juiste vorm om alternatieve stemmen en interpretaties te laten weerklinken. Hun artistiek werk is daarom de motor van een breder proces dan een voorzien eindproduct. ‘Matters of fact’ (feiten) worden verbonden met ‘matters of concern' (betrokkenheid).

De kunstenaar verbindt zich met de leefwereld van burgers, vanuit de urgenties die in die leefwereld spelen. Door de inzichten die zo ontstaan, zijn veranderingen mogelijk. De Stichting Met Kunst Meer Mens wenst dan ook participatieve kunst als leidraad in haar projecten op te nemen. De stichting kiest voor projecten die empowerment in de hand werken en de angst voor verandering verminderen.

Eigenaarschap

Elk (deel)project staat onder artistieke leiding en verantwoordelijkheid van een kunstenaar. Hij/zij vraagt aan de mensen die aan projecten deelnemen naar het hoe en waarom van hun alledaagse praktijken om zo verdieping te bewerkstelligen. Zo worden deelnemers co-eigenaar van de projecten.

 

Transformatie

Elk (deel)project beoogt transformatie. Een artistieke productie moet idealiter aanleiding geven tot nieuwe relaties, nieuwe beelden en betekenisvolle handelingsperspectieven. Met andere woorden: de leefwereld van deelnemers aan projecten komt in beweging en verandert daardoor. Beperkingen en stigmatiseringen worden zo bestreden.

 

Empowerment

Elk (deel)project biedt deelnemers creatieve ruimte voor het aanscherpen van hun kritische bewustzijn en voor het verwerven van meer controle op de eigen situatie. Er wordt bij elke deelnemer uitgegaan van de talenten en de bestaande vermogens om zo tot empowerment te komen.